A PROMENADE KIADÓI CSOPORT,
A WWW.MEDIKEPZES.HU WEBOLDAL
ÜZEMELTETŐJÉNEK ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A medikepzes.hu weboldalt a Promenade Kiadói Csoport üzemelteti. A Kiadói Csoport tagjai többek között:

  • Promenade Publishing House Kft.
  • New Promenade Kft.
  • Rosegger Kft.
  • Masterholding Kft.
  • Locksley Hall Media Kft.
  • The Promenade Kft.

1. Az adatkezelő neve, közös adatkezelőként:

Promenade Kiadói Csoport (a továbbiakban: Szolgáltató)

2. Az adatkezelő címe:

1037 Budapest, Montevideo u. 7. ; 1125 Budapest, Felhő utca 16/a

3. Elérhetőség:

E-mail elérhetőségek: info(kukac)promenade.hu; info(kukac)medikepzes.hu

4. Az adatkezelés megnevezése:

Adatkezelés a felhasználók önkéntes, tájékozott, és határozott hozzájárulása alapján, a www.medikepzes.hu weboldalon és kapcsolódó hírlevél címlistákban.

5. Az adatkezelés jogalapja:

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5.§-a, valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 (GDPR) rendelete alapján az érintett önkéntes hozzájárulása.

6. A kezelt adatok köre:

a) A felhasználó által a regisztráció során kötelezően megadott adatok: teljes név, bejelenzkezési név, jelszó, szakmacsoport, e-mail cím, születési név, születési idő, születési hely, anyja leánykori neve, , működési nyilvántartási szám vagy ennek hiányában alapnyilvántartási szám*, szakképesítések listája, település (lakcím), irányítószám (lakcím), utca/emelet/ajtó (lakcím)*.

*A www.medikepzes.hu portálon kizárólag egészségügyi szakemberek, szakdolgozók regisztrálhatnak, mivel az oldalon 2006. évi XCVIII. (Gyftv.) törvényben, illetve a 3/2009. (II. 25.) EüM rendeletben szabályozott, kizárólag a gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök rendelésére jogosult egészségügyi szakképesítéssel rendelkezőknek szóló kommunikáció folyik.

b) A honlap használata során rögzítésre kerül a felhasználó számítógépének IP-címe a látogatás kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben — a felhasználó számítógépének beállításától függően — a böngésző és az operációs rendszer típusa. Ezen adatokat a rendszer automatikusan naplózza. A Szolgáltató a naplófájlban található adatokat nem kapcsolja össze egyéb személyes adatokkal.

7. Az adatkezelés célja:

a) A felhasználó által kötelezően megadott adatok esetében az adatok kezelésének célja a felhasználó jogosultságának azonosítása annak érdekében, hogy Szolgáltatótól folyamatosan aktuális szakmai információkat kaphasson. Az adatokat a Szolgáltató felhasználhatja statisztikai célokra, továbbá arra, hogy a honlap látogatása során a letöltött oldalakon, és a Szolgáltató által kiküldött hírlevelekben a felhasználó érdeklődési körébe tartozó reklámok/tartalmak jelenjenek meg. Az adatok ilyen célú felhasználását a felhasználó – leiratkozással az adott hírlevél láblécében található linkre kattintva – megtilthatja. A szolgáltató adatkezelési célja jelen esetben, hogy a felhasználók folyamatosan szakmai információkhoz juthassanak hozzá a medikepzes.hu oldalon elérhető csatornákon keresztül (szakmai aloldalak és szakmai online hírlevelek).

b) A honlap használata során a naplófájlban rögzítésre kerülő adatok esetében az adatok tárolása kizárólag technikai es statisztikai célokat szolgál. Az anonim látogató azonosító, mint jelsorozat (cookie, süti) önmagában semmilyen módon nem képes az ügyfelet, azaz a látogatót azonosítani, csak a látogató gépének felismerésére alkalmas. A felhasználónak módja van a böngészőjét úgy beállítani, hogy az ne engedje meg az egyedi azonosító jel elhelyezését a felhasználó gépére. Ebben az esetben a felhasználó a szolgáltatás jelentős részét ugyanúgy igénybe veheti, de bizonyos esetekben (például a testreszabott megoldások esetében) a szolgáltatás egyes funkcióit a felhasználó nem tudja a legteljesebb mértékben használni.

c) A medikepzes.hu weboldalon, vagy annak bármely aloldalán elérhető és kitölthető Akkreditált Továbbképző tesztek esetében az adatkezelés célja a felhasználó azonosítása, a teszteredmények feltöltése a Szolgáltató Szerződéses partnerén keresztül az Egészségügyi és Nyilvántartási Képzési Központ weboldalára, valamint a tesztek kiértékelését követően a felhasználó értesítése a teszteredményekről.

Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja azonban jogosult azokat az Adatkezelő által kezelt más adatbázisokkal összekapcsolni (kifejezetten, de nem kizárólag postai címlistákkal, mely címlisták a Promenade Kiadói Csoport orvos- és egészségügyi szakmai folyóiratainak címzettjeit tartalmazza).
Személyes adatokat harmadik személyeknek nem ad át, mely alól kivételt képeznek az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbítások.

8. Az adatkezelés időtartama:

A felhasználó által a regisztráció során kötelezően, vagy önkéntesen megadott adatokat a Szolgáltató addig jogosult kezelni, amíg a Szolgáltató által biztosított leiratkozási lehetőséggel a felhasználó nem él, nem kéri adatai törlését (a medikepzes.hu rendszerben törölni kívánja felhasználói profilját, illetve ezt írásban a megadott elérhetőségeken nem jelzi), vagy nem él a felejtés jogával, melyet a vonatkozó EU 2016/679 rendelet szabályoz. A felhasználó önkéntes döntése alapján, törlési igényének beérkezésétől számított 15 munkanapon belül a Szolgáltató törli az adatokat.

A c) adatkezelési cél esetében az adatkezelés időtartama az Akkreditált Továbbképzések rendjéről szóló vonatkozó törvény alapján kötelezően megtartandó 10 év.

Amennyiben a felhasználó jogellenesen, megtévesztően használ személyes adatot, vagy bűncselekményt valósít meg, akkor a felhasználási feltételekben biztosított módon a Szolgáltató a regisztráció törlésével egyidejűleg valamennyi személyes adatát a tudomásszerzéssel egyidejűleg azonnal jogosult törölni.

A szolgáltatás használata során a naplófájlban rögzítésre kerülő adatokat a rendszer tárolja. Az utolsó látogatás időpontját a rendszer a felhasználó következő látogatása időpontjában automatikusan felülírja.

9. A személyes adatok törlése:

A felhasználó saját személyes vagy különleges adatainak törlési igényét e-mailben az info(kukac)promenade.hu vagy az info(kukac)medikepzes.hu címre kell eljuttatni. A Szolgáltató a törlési igény beérkezésétől számított 10 munkanapon belül törli az adatokat. Törlés esetén a megjelenített adatok nem állíthatóak helyre. Szolgáltató a törlésre és egyéb adatmódosításra vonatkozó igényeket csak abban esetben fogadja el, ha az írásban, a felhasználó regisztrációkor megadott e-mail címéről vagy személyesen, okmányai bemutatása mellett történik meg.

10. Adatfeldolgozók megnevezése:

a) Promenade Publishing House Kft.
b) New Promenade Kft.
c) Rosegger Kft.
d) Masterholding Kft.
e) Locksley Hall Media Kft.
f) The Promenade Kft.

11. Adatfeldolgozók címe:

a) 1037 Budapest, Montevideo u. 7.
b) 1037 Budapest, Montevideo u. 7.
c) 1037 Budapest, Montevideo u. 7.
d) 1125 Budapest, Felhő utca 16/a
e) 1037 Budapest, Montevideo u. 7.
f) 1037 Budapest, Montevideo u. 7.

12. Adatfeldolgozás megnevezése:

Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése. Az info(kukac)medikepzes.hu és az info(kukac)promenade.hu címre érkező törlési, módosítási, adatigénylési, inaktiválási igények végrehajtása.

13. Adatbiztonsági intézkedések:

A személyes adatokat Magyarország területén, a Promenade Kiadói Csoport vállalkozásai tulajdonában lévő szervereken tároljuk. A felhasználó által megadott jelszavak technikailag kódoltak, azokat sem az adatkezelő, sem az adatfeldolgozó, sem harmadik fél nem ismerheti. Mindazonáltal a Felhasználó által kiadott jelszó/jelszavak jogosulatlan felhasználásából eredő károkért a Promenade Kiadói Csoport nem vállal felelősséget. A megadott adatokat az adatkezelés, -feldolgozás során kizárólag a felhasználó által megadott engedélyek alapján használja fel a Promenade Kiadói Csoport.

14. Adattovábbítás

A Szolgáltató tájékoztatja a felhasználót és a hozzájárulását kéri, amennyiben az adatait harmadik személy részére továbbítja. Az adattovábbításról a Szolgáltató nyilvántartást vezet.

15. Az adatkezelési szabályzat módosításának lehetősége:

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési szabályzatot a felhasználók értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Felhasználó, a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával, valamint az erre irányuló űrlap IGEN mezőjének bejelölésével elfogadja a módosított adatkezelési szabályzatot. Amennyiben a felhasználó a módosított adatkezelési nyilatkozatot nem fogadja el, úgy a Szolgáltató nem válik továbbá jogosulttá adatainak kezelésére, mely adott esetben a felhasználó, medikepzes.hu oldalról történő kizárásával és kezelt adatainak törlésével is járhat.

16. A felhasználók jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban:

Személyes adatai kezeléséről a felhasználók tájékoztatást kérhetnek. Az adatkezelő kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás iránti kérelmet e-mailben az info(kukac)promenade.hu vagy info(kukac)medikepzes.hu címre kell eljuttatni, amire 10 munkanapon belül választ kap az érintett. A felhasználók adataikat érintő alábbi jogaikkal élhetnek:

a) adatkezelő és adatfeldolgozók kilétének megadása
b) adatkezelés céljának megkérése
c) kezelt adatok lekérdezése
d) adattárolás időtartamának és határidejének lekérdezése
e) adatkezelés visszavonása
f) panasz benyújtása a felügyeleti szervhez (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság)
g) adatkezelés korlátozása
h) kezelt adatok törlése, módosítása, helyesbítése, korlátozása

Felhasználó minden folyóévben egy alkalommal díjmentesen kérhet hozzáférést és betekintést a Szolgáltató által kezelt adatokhoz. Minden további adatigénylés, betekintési igénylés díjköteles, mely díjat Szolgáltató 3.500 Ft + áfa összegben határozza meg, mely díjat számla ellenében Felhasználó a Szolgáltatónak köteles megfizetni.

17. Adatkezelési nyilvántartási azonosító:

NAIH-73459

18. Jogérvényesítési lehetőségek:

A felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény valamint a Ptk. alapján bíróság előtt gyakorolhatja, valamint kérheti a Nemzeti Adatvédelmi es Információszabadság Hatóság segítségét is az ugyfelszolgalat(kukac)naih.hu weboldalon. További kérdéssel, illetve észrevételeivel keresse munkatársunkat az info(kukac)medikepzes.hu vagy info(kukac)promenade.hu e-mail címen.

19. Felhasználói hozzájárulás

A felhasználó a jelen adatkezelési szabályzat elolvasása után az alábbi hozzájárulást magára nézve elfogadottnak tekinti amennyiben a regisztrált e-mail címére érkezett, a Szolgáltató által megadott URL-re, kattint és ott vagy a regisztrációs űrlapon található vonatkozó kérdésnél az IGEN választ jelöli meg. A hozzájárulás tartalma:

„A medikepzes.hu weboldalra történő regisztrációm során megadott adataimat a Szolgáltató (Promenade Kiadói Csoport) az Adatkezelési nyilatkozatában leírtaknak megfelelően kezelheti, feldolgozhatja.”

Kelt: 2021. január 8.
Promenade Kiadói Csoport